Solution Project

Solution Project

งานห้องอบ


งานห้องอบ : ห้องอบ

งานห้องอบ : ตู้คอนโทรล

งานห้องอบ : แหล่งความร้อน

งานห้องอบ : สิ่งที่เราต้องรู้

1 ขนาดของห้องอบ

2 วัสดุที่จะใช้อบ

3 อุณหภูมิที่ใช้อบ

4 แหล่งความร้อน

5 การกระจายความร้อน

6 การคอนโทรล

งานห้องอบ ส่วนของงานติดตั้ง

งานห้องอบไม้

งานห้องอบฟอยล์

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0